Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TAMPACO a.s.

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na webových stránkách: www.lampenrampe.cz mezi společností TAMPACO a.s., IČ: 28102312, se sídlem Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (dále jen “TAMPACO”), jakožto dodavatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé (dále jen „zákazník“).

 

 

Zákazníkem je buďto spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří „sdělení před uzavřením smlouvy“, „reklamační řád“ a dokument nazvaný „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 

Zákazník si je vědom, že mu uzavřením smlouvy na dodávku jakéhokoli plnění ze strany TAMPACO nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a podobně, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kopii VOP obdrží zákazník jako příloh u potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží zákazník při převzetí zboží a/nebo služby.

 

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

TAMPACO sděluje zákazníkům před uzavřením smlouvy, že:

 

a)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele Vašich služeb. TAMPACO si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

 

b)    požaduje úhradu ceny plnění před převzetím plnění zákazníkem od TAMPACO. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

 

c)    TAMPACO neuzavírá na základě těchto VOP smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, případně smlouvy rámcové, je možné uzavřít s TAMPACO pouze na základě individuálních jednání, jejichž výsledkem bude individuálně sjednaná smlouva s individuálními podmínkami, která nebude uzavřena adhézním způsobem;

 

d)    ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společností TAMPACO uváděny včetně DPH i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Tím není dotčena možnost osobního odběru v provozovně společnosti TAMPACO, jejíž náklad na dopravu je 0,- Kč a je účtováno pouze balné;

 

e)    v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží,         jde-li o:

 

i)     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii)   smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží ;

 

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla TAMPACO;

 

g)    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i)     o poskytování služeb, které TAMPACO splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli TAMPACO a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii)   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, bylo-li upraveno dle zadání spotřebitele;

iv)   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím ;

v)    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

h)    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i)     spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j)     smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu TAMPACO, přičemž registrovaní uživatelé TAMPACO mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

k)    v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit na reklamační oddělení TAMPACO, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

 

Smlouvu může zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném TAMPACO tím, že požadované plnění vloží do košíku a potvrdí objednání zboží. Zákazníkovi může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník TAMPACO, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než zákazník závazně potvrdí objednávku, má zákazník právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Smlouva na dodávku plnění vzniká odesláním objednávky zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky TAMPACO, za případné chyby při přenosu dat nenese TAMPACO odpovědnost. Uzavření smlouvy TAMPACO neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním emailem na zákazníkem zadaný email.

 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu TAMPACO. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

 

Závazky jakož i případné spory, vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

Uzavřenou smlouvou se TAMPACO zavazuje, že zákazníkovi odevzdá plnění, které je jejím předmětem, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a zákazník se zavazuje, že plnění převezme a zaplatí TAMPACO sjednanou cenu.

 

TAMPACO si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do okamžiku úhrady ceny zboží v plné výši.

 

TAMPACO zákazníkovi odevzdá plnění, jakož i doklady, které se k plnění vztahují, a umožní zákazníkovi nabýt vlastnické právo k plnění v souladu se smlouvou.

 

TAMPACO splní povinnost odevzdat věc zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s plněním, v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

Má-li TAMPACO plnění odeslat, odevzdá plnění zákazníkovi - podnikateli okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. TAMPACO odevzdá zákazníkovi - spotřebiteli plnění až okamžikem, kdy mu jej předá dopravce.

 

Dodá-li TAMPACO větší množství věcí, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena       i na přebytečné množství, ledaže je zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.

 

TAMPACO odevzdá zákazníkovi plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 

Není-li ujednáno, jak má být plnění zabaleno, zabalí TAMPACO plnění podle zvyklostí či obvyklým způsobem. Stejným způsobem zajistí TAMPACO plnění pro přepravu.

 

Plnění je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání plnění.

 

Za vadu plnění se považuje i vada, která se projeví až později po dodání, přestože ji plnění má již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zákazníka . Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou TAMPACO způsobil porušením své povinnosti

 

Zákazník plnění podle možnosti zkontroluje co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím plnění. Týž následek má, nepřevezme-li zákazník plnění, ač mu s ním TAMPACO umožnil nakládat.

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže TAMPACO škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

Prodlením zákazníka s převzetím plnění vzniká TAMPACO u právo věc po předchozím upozornění na náklady prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

Odpovědnost TAMPACO

 

TAMPACO odpovídá zákazníkovi, že plnění při převzetí nemá vady. Zejména TAMPACO odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník plnění převzal:

 

a)    má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které TAMPACO nebo výrobce popsal;

 

b)    se plnění hodí k účelu, který pro její použití TAMPACO uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;

 

c)    je plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

 

d)    plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 

a)    u plnění prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 

b)    na opotřebení plnění způsobené jejím obvyklým užíváním;

 

c)    u použitého plnění na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou plnění mělo při převzetí zákazníkem;

 

d)    vady způsobené neodbornou montáží či v jejím důsledku nebo montáží v rozporu s návodem a instalaci, technickými listy a dalšími dokumenty upravujícími vlastnosti, užití a způsob nakládání s plněním nebo, pokud takové dokumenty neexistují, pak rozporem s montáží odpovídající nejlepším obchodním zvyklostem při montáži profesionálním, proškoleným a zkušeným montážním technikem; nebo

 

e)    použitím plnění k jinému účelu nebo jiným, než obvyklým způsobem nebo způsobem, který působí poškozování či nadměrné namáhání nebo opotřebení plnění.

 

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím plnění věděl, že plnění má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 

Má-li plnění vadu, z níž je TAMPACO zavázán, a jedná-li se o věc prodávané za nižší cenu nebo o použité plnění, má zákazník místo práva na výměnu plnění právo na přiměřenou slevu.

 

Podstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 

a)    na odstranění vady dodáním nového plnění bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti plnění, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady;

 

b)    na odstranění vady opravou;

 

c)    na přiměřenou slevu z ceny; nebo

 

d)    odstoupit od smlouvy.

 

Zákazník je povinen sdělit TAMPACO u, jaké právo z vad plnění si zvolil,  při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu TAMPACO; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li TAMPACO vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 

Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TAMPACO nemůže dodat nové plnění bez vad, vyměnit jeho součást nebo plnění opravit, jakož i v případě, že TAMPACO nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

 

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může TAMPACO dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může TAMPACO odstranit podle své volby opravou plnění nebo dodáním nového plnění.

 

Neodstraní-li TAMPACO vadu plnění včas, může zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu TAMPACO.

 

Právo na dodání nového plnění, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

 

Při dodání nového plnění vrátí zákazník TAMPACO na náklady TAMPACO plnění původně dodané.

 

Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí plnění.

 

Zárukou za jakost se TAMPACO zavazuje, že plnění bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta v různém rozsahu i na jednotlivé součásti plnění.

 

Záruční doba běží od odevzdání plnění zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití plnění do místa určení.

 

Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody  na věci na zákazníka vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Zákazník-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 

a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí plnění; nebo

 

b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  

Odstoupit lze korespondenčně, a to odesláním písemného odstoupení na adresu:

 

TAMPACO a.s.

Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

 

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo osobně předá TAMPACO bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, plnění, které od TAMPACO obdržel, a to na své náklady.

 

Plnění by měl zákazník-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém plnění převzal.

 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení plnění doručit na adresu TAMPACO spolu s přiloženým písemným odstoupením s případným uvedením důvodu odstoupení od smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

 

Zákazník-spotřebitel odpovídá TAMPACO pouze za snížení hodnoty plnění, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, případně z důvodu nedodržení pokynů k nakládání s plněním.

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu TAMPACO bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, je-li to technicky možné, jinak převodem na bankovní účet který zákazník pro tyto účely v odstoupení označí.

  

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, TAMPACO není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu zákazník-spotřebitel plnění vrátí nebo prokáže, že plnění TAMPACO odeslal.

 

Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi TAMPACO a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy na dodávku plnění, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným plněním vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má TAMPACO právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

 

Odstoupení v ostatních případech

 

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového plnění, nemůže-li plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

 

a)    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady plnění;

 

b)    použil-li zákazník plnění ještě před objevením vady;

 

c)    nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení plnění v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 

d)    zcizil-li zákazník plnění ve prospěch třetí osoby ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li plnění při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník TAMPACO, co ještě vrátit může, a dá TAMPACO náhradu do výše, v níž měl z použití plnění prospěch.

 

Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

 

TAMPACO prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí TAMPACO (i těch prováděných se smluvními partnery TAMPACO) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného plnění (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. TAMPACO postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem TAMPACO za účelem splnění objednávky a marketingových akcí, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů. Zákazník uděluje TAMPACO svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely TAMPACO (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu TAMPACO a.s., Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.lampenrampe.cz. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím kontaktního formuláře či prostřednictvím přímé úpravy údajů v osobním účtu zákazníka včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

TAMPACO může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. TAMPACO pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

VI. Provozní doba

 

Objednávky přes internetový obchod TAMPACO je možné provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

VII. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou uvedeny vždy aktuální ceny platné v okamžiku jejich zobrazení na stránkách internetového obchodu.

 

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník-spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, dobírečné a nákladů na prostředky komunikace na dálku.

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

Běžná cena znamená výrobcem či dodavatelem doporučené koncové ceny. 

 

Původní cena znamená cenu plnění, za niž předmětné plnění TAMPACO nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích v provozovaném internetovém obchodě.

 

VIII. Objednávání

 

Zákazník uzavírá smlouvu na plnění za cenu platnou v době řádného dokončení objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a)        prostřednictvím internetového obchodu TAMPACO na adrese www.lampenrampe.cz (dále jen „e-shop“);

b)        elektronickou poštou na adrese shop@lampenrampe.cz (má-li objednávka veškeré náležitosti potřebné k uzavření smlouvy);


 

TAMPACO doporučuje zákazníkovi provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu zákazníka. V případě, že zákazník používá k přístupu do e-shopu veřejný přístupový bod k internetu, doporučuje TAMPACO zákazníkovi odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. TAMPACO zároveň doporučuje, aby zákazník nesděloval přístupové údaje do e-shopu třetím osobám, ani neumožňoval nakládat s účtem zákazníka prostřednictvím třetích osob. Účet zákazníka je určen pouze pro užití příslušným zákazníkem a TAMPACO neodpovídá za jakékoli důsledky právních jednání učiněných prostřednictvím registrovaného účtu zákazníka třetími osobami, kterým zákazník umožnil přístup do svého účtu.

 

IX. Platební podmínky

 

Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

 

a)        platba v hotovosti při osobním odběru;

 

b)        platba předem bankovním převodem na účet TAMPACO;

 

c)        platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu;

 

d)       platba na dobírku při doručení (platbu přebírá od zákazníka přepravce - zákazník hradí navíc tzv. dobírečné);

 

e)        platba prostřednictvím systému PayPal;

 

 

Plnění zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví TAMPACO, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží zákazníkem.

 

X. Dodací podmínky

 

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze zákazník. Zákazník se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

Zasílání přepravní službou v rámci České republiky:

Plnění je možno zákazníkovi zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zvolením varianty přepravy zákazník akceptuje přepravní podmínky dopravce zajišťujícího doručení plnění zákazníkovi.

 

Ceny dopravy a další podrobnosti podmínek dopravy naleznete na e-shopu TAMPACO v sekci “Obchodní informace”, podsekci “Doprava” na adrese: www.lampenrampe.cz

 

Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce vizuálně překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

 

V případě doručení neúplné nebo poškozené zásilky je zákazník povinen neprodleně sepsat s přepravcem protokol o poškození a tento bez zbytečného odkladu zaslat TAMPACO e-mailem na adresu shop@lampenrampe.cz nebo poštou na adresu sídla TAMPACO. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje zákazníka práva věc reklamovat, dává však TAMPACO možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s uzavřenou smlouvou.

 

XI. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na poskytnutá plnění se řídí Reklamačním řádem TAMPACO a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Další podrobnosti stanoví reklamační řád TAMPACO přístupný na e-shopu v sekci “Obchodní podmínky”, podsekci “Reklamační řád” na adrese: http://www.lampenrampe.cz/obchodni-informace/reklamacni-rad/.

 

 

 

 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20.01.2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovně TAMPACO na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na www.lampenrampe.cz. Další informace o společnosti TAMPACO jsou uvedeny na internetové stránce www.lampenranmpe.cz.


 

Copyright 2015 - 2023 © lampenrampe.cz