Obchodní podmínky

Úvod InfoObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Lampenrampe s.r.o..

 

I. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na webových stránkách: www.lampenrampe.cz mezi společností Lampenrampe s.r.o., IČ: 21257167, se sídlem U Nových lázní 1593, 41501, Teplice (dále jen ”prodejce”), jakožto dodavatelem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé (dále jen „zákazník“).

 

 

Zákazníkem je buďto spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří „sdělení před uzavřením smlouvy“, „reklamační řád“ a dokument nazvaný „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 

Zákazník si je vědom, že mu uzavřením smlouvy na dodávku jakéhokoli plnění ze strany prodejce nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a podobně, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kopii VOP obdrží zákazník jako příloh u potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží zákazník při převzetí zboží a/nebo služby.

 

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

 

Prodejce sděluje zákazníkům před uzavřením smlouvy, že:

 

a)    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele Vašich služeb. Prodejce si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

 

b)    požaduje úhradu ceny plnění před převzetím plnění zákazníkem od prodejce. Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků zákazníka na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

 

c)    Prodejce neuzavírá na základě těchto VOP smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. Smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, případně smlouvy rámcové, je možné uzavřít s prodejcem pouze na základě individuálních jednání, jejichž výsledkem bude individuálně sjednaná smlouva s individuálními podmínkami, která nebude uzavřena adhézním způsobem;

 

d)    ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodejcem uváděny včetně DPH i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Tím není dotčena možnost osobního odběru v provozovně prodejce, jejíž náklad na dopravu je 0,- Kč a je účtováno pouze balné;

 

e)    v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží,         jde-li o:

 

i)     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

ii)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

iii)   smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží ;

 

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodejce;

 

g)    spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i)     o poskytování služeb, které prodejce splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii)   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, bylo-li upraveno dle zadání spotřebitele;

iv)   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím ;

v)    o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

h)    v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

i)     spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

j)     smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodejce, přičemž registrovaní uživatelé prodejce mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

k)    v případě, že spotřebitel má stížnost, může se obrátit na reklamační oddělení prodejce, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

 

Smlouvu může zákazník uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném prodejce tím, že požadované plnění vloží do košíku a potvrdí objednání zboží. Zákazníkovi může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník prodejce, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než zákazník závazně potvrdí objednávku, má zákazník právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Smlouva na dodávku plnění vzniká odesláním objednávky zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodejce, za případné chyby při přenosu dat nenese prodejce odpovědnost. Uzavření smlouvy prodejce neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním emailem na zákazníkem zadaný email.

 

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu prodejce. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

 

Závazky jakož i případné spory, vzniklé na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

Uzavřenou smlouvou se prodejce zavazuje, že zákazníkovi odevzdá plnění, které je jejím předmětem, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a zákazník se zavazuje, že plnění převezme a zaplatí prodejce sjednanou cenu.

 

Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo k věci až do okamžiku úhrady ceny zboží v plné výši.

 

Prodejce zákazníkovi odevzdá plnění, jakož i doklady, které se k plnění vztahují, a umožní zákazníkovi nabýt vlastnické právo k plnění v souladu se smlouvou.

 

Prodejce splní povinnost odevzdat věc zákazníkovi, umožní-li mu nakládat s plněním, v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

Má-li prodejce plnění odeslat, odevzdá plnění zákazníkovi - podnikateli okamžikem předání prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka a umožní zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. prodejce odevzdá zákazníkovi - spotřebiteli plnění až okamžikem, kdy mu jej předá dopravce.

 

Dodá-li prodejce větší množství věcí, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena       i na přebytečné množství, ledaže je zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.

 

Prodejce odevzdá zákazníkovi plnění v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 

Není-li ujednáno, jak má být plnění zabaleno, zabalí prodejce plnění podle zvyklostí či obvyklým způsobem. Stejným způsobem zajistí prodejce plnění pro přepravu.

 

Plnění je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a dále vady v dokladech nutných pro užívání plnění.

 

Za vadu plnění se považuje i vada, která se projeví až později po dodání, přestože ji plnění má již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zákazníka . Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodejce způsobil porušením své povinnosti

 

Zákazník plnění podle možnosti zkontroluje co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím plnění. Týž následek má, nepřevezme-li zákazník plnění, ač mu s ním prodejce umožnil nakládat.

 

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit sjednanou cenu, ledaže prodejce škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

Prodlením zákazníka s převzetím plnění vzniká prodejce u právo věc po předchozím upozornění na náklady prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

Odpovědnost prodejce

 

Prodejce odpovídá zákazníkovi, že plnění při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník plnění převzal:

 

a)    má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal;

 

b)    se plnění hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;

 

c)    je plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

 

d)    plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 

a)    u plnění prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 

b)    na opotřebení plnění způsobené jejím obvyklým užíváním;

 

c)    u použitého plnění na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou plnění mělo při převzetí zákazníkem;

 

d)    vady způsobené neodbornou montáží či v jejím důsledku nebo montáží v rozporu s návodem a instalaci, technickými listy a dalšími dokumenty upravujícími vlastnosti, užití a způsob nakládání s plněním nebo, pokud takové dokumenty neexistují, pak rozporem s montáží odpovídající nejlepším obchodním zvyklostem při montáži profesionálním, proškoleným a zkušeným montážním technikem; nebo

 

e)    použitím plnění k jinému účelu nebo jiným, než obvyklým způsobem nebo způsobem, který působí poškozování či nadměrné namáhání nebo opotřebení plnění.

 

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím plnění věděl, že plnění má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

 

Má-li plnění vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o věc prodávané za nižší cenu nebo o použité plnění, má zákazník místo práva na výměnu plnění právo na přiměřenou slevu.

 

Podstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

 

a)    na odstranění vady dodáním nového plnění bez vady nebo dodáním chybějícího plnění, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti plnění, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady;

 

b)    na odstranění vady opravou;

 

c)    na přiměřenou slevu z ceny; nebo

 

d)    odstoupit od smlouvy.

 

Zákazník je povinen sdělit prodejce u, jaké právo z vad plnění si zvolil,  při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodejce; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodejce vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 

Zákazník-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové plnění bez vad, vyměnit jeho součást nebo plnění opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

 

Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodejce odstranit podle své volby opravou plnění nebo dodáním nového plnění.

 

Neodstraní-li prodejce vadu plnění včas, může zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodejce.

 

Právo na dodání nového plnění, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

 

Při dodání nového plnění vrátí zákazník prodejce na náklady prodejce plnění původně dodané.

 

Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí plnění.

 

Zárukou za jakost se prodejce zavazuje, že plnění bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta v různém rozsahu i na jednotlivé součásti plnění.

 

Záruční doba běží od odevzdání plnění zákazníkovi; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití plnění do místa určení.

 

Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody  na věci na zákazníka vnější událost.

 

IV. Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Zákazník-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 

a)    kupní smlouvu, ode dne převzetí plnění; nebo

 

b)    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

  

Odstoupit lze korespondenčně, a to odesláním písemného odstoupení na adresu:

 

Lampenrampe s.r.o.

U Nových lázní 1593

41501 Teplice

 

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo osobně předá prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, plnění, které od prodejce obdržel, a to na své náklady.

 

Plnění by měl zákazník-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém plnění převzal.

 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení plnění doručit na adresu prodejce spolu s přiloženým písemným odstoupením s případným uvedením důvodu odstoupení od smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

 

Zákazník-spotřebitel odpovídá prodejce pouze za snížení hodnoty plnění, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, případně z důvodu nedodržení pokynů k nakládání s plněním.

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, je-li to technicky možné, jinak převodem na bankovní účet který zákazník pro tyto účely v odstoupení označí.

  

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu zákazník-spotřebitel plnění vrátí nebo prokáže, že plnění prodejce odeslal.

 

Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejce a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy na dodávku plnění, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným plněním vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

 

Odstoupení v ostatních případech

 

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového plnění, nemůže-li plnění vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

 

a)    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady plnění;

 

b)    použil-li zákazník plnění ještě před objevením vady;

 

c)    nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení plnění v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo

 

d)    zcizil-li zákazník plnění ve prospěch třetí osoby ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li plnění při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodejce, co ještě vrátit může, a dá prodejce náhradu do výše, v níž měl z použití plnění prospěch.

 

Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

V. Bezpečnost a ochrana informací

 

prodejce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí prodejce (i těch prováděných se smluvními partnery prodejce) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného plnění (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. prodejce postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodejce za účelem splnění objednávky a marketingových akcí, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů. Zákazník uděluje prodejce svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketingové účely prodejce (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodejce, Hlubinská 1378/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.lampenrampe.cz. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím kontaktního formuláře či prostřednictvím přímé úpravy údajů v osobním účtu zákazníka včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

prodejce může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. prodejce pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

VI. Provozní doba

 

Objednávky přes internetový obchod prodejce je možné provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

VII. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou uvedeny vždy aktuální ceny platné v okamžiku jejich zobrazení na stránkách internetového obchodu.

 

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník-spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, dobírečné a nákladů na prostředky komunikace na dálku.

 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

Běžná cena znamená výrobcem či dodavatelem doporučené koncové ceny. 

 

Původní cena znamená cenu plnění, za niž předmětné plnění prodejce nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích v provozovaném internetovém obchodě.

 

VIII. Objednávání

 

Zákazník uzavírá smlouvu na plnění za cenu platnou v době řádného dokončení objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

a)        prostřednictvím internetového obchodu prodejce na adrese www.lampenrampe.cz (dále jen „e-shop“);

b)        elektronickou poštou na adrese shop@lampenrampe.cz (má-li objednávka veškeré náležitosti potřebné k uzavření smlouvy);


 

prodejce doporučuje zákazníkovi provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu zákazníka. V případě, že zákazník používá k přístupu do e-shopu veřejný přístupový bod k internetu, doporučuje prodejce zákazníkovi odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky. prodejce zároveň doporučuje, aby zákazník nesděloval přístupové údaje do e-shopu třetím osobám, ani neumožňoval nakládat s účtem zákazníka prostřednictvím třetích osob. Účet zákazníka je určen pouze pro užití příslušným zákazníkem a prodejce neodpovídá za jakékoli důsledky právních jednání učiněných prostřednictvím registrovaného účtu zákazníka třetími osobami, kterým zákazník umožnil přístup do svého účtu.

 

IX. Platební podmínky

 

Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

 

a)        platba v hotovosti při osobním odběru;

 

b)        platba předem bankovním převodem na účet prodejce;

 

c)        platba kartou prostřednictvím internetového platebního portálu;

 

d)       platba na dobírku při doručení (platbu přebírá od zákazníka přepravce - zákazník hradí navíc tzv. dobírečné);

 

e)        platba prostřednictvím systému PayPal;

 

 

Plnění zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodejce, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží zákazníkem.

 

X. Dodací podmínky

 

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze zákazník. Zákazník se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

 

Zasílání přepravní službou v rámci České republiky:

Plnění je možno zákazníkovi zaslat vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zvolením varianty přepravy zákazník akceptuje přepravní podmínky dopravce zajišťujícího doručení plnění zákazníkovi.

 

Ceny dopravy a další podrobnosti podmínek dopravy naleznete na e-shopu prodejce v sekci “Obchodní informace”, podsekci “Doprava” na adrese: www.lampenrampe.cz

 

Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravce vizuálně překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce přesto převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

 

V případě doručení neúplné nebo poškozené zásilky je zákazník povinen neprodleně sepsat s přepravcem protokol o poškození a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodejce e-mailem na adresu shop@lampenrampe.cz nebo poštou na adresu sídla prodejce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje zákazníka práva věc reklamovat, dává však prodejce možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s uzavřenou smlouvou.

 

XI. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na poskytnutá plnění se řídí Reklamačním řádem prodejce a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Další podrobnosti stanoví reklamační řád prodejce přístupný na e-shopu v sekci “Obchodní podmínky”, podsekci “Reklamační řád” na adrese: http://www.lampenrampe.cz/obchodni-informace/reklamacni-rad/.

 

 

XII. Alternativní řešení sporů

 

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/odr.

 

1. Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími komisemi.

 

2. Informace o uzavření smlouvy

 

Technické kroky k uzavření smlouvy, samotné uzavření smlouvy a možnosti nápravy se provádějí v souladu s ustanoveními „Uzavření smlouvy“ našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).

 

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

 

3.1. Smluvní jazyk je čeština.

 

3.2. Úplný text smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku lze údaje o smlouvě vytisknout nebo uložit elektronicky pomocí funkce tisku prohlížeče. Po obdržení objednávky Vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy o prodeji na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

 

3.3. Pro žádosti o nabídku mimo systém online nákupního košíku obdržíte veškeré smluvní údaje v rámci závazné nabídky v textové podobě, např. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky.

 

4. Kodexy chování

 

4.1. Podřídili jsme se kritériím kvality pečetí kupujícího Gewerbebund Management AG, které si můžete prohlédnout na: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertification requirements.pdf.

 

5. Základní vlastnosti zboží nebo služeb

 

Základní vlastnosti zboží a/nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.

6. Ceny a způsoby platby

 

6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny, zahrnují všechny cenové složky včetně všech příslušných daní.

 

6.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Jsou přístupné pomocí příslušně označeného tlačítka na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně během procesu objednávky a hradíte je navíc, pokud není zaručena doprava zdarma.

 

6.3. V případě dodání do zemí mimo Evropskou unii mohou vzniknout dodatečné náklady, za které neneseme odpovědnost, jako jsou cla, daně nebo poplatky za převod peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz od úvěrových institucí), které musíte nést vy.

 

6.4. Veškeré náklady spojené s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz od úvěrových institucí) musíte nést vy v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla provedena mimo Evropskou unii.

 

6.5. Způsoby platby, které máte k dispozici, jsou zobrazeny pod příslušně označeným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

 

6.6. Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, jsou platební nároky vyplývající z uzavřené smlouvy splatné ihned.

 

7. Dodací podmínky

 

7.1. Dodací podmínky, termín dodání a případná stávající omezení dodání naleznete pod příslušně označeným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

 

7.2. Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci při přepravě na vás přechází až předáním zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna či nepojištěna. To neplatí, pokud jste samostatně pověřili přepravní společnost nejmenovanou podnikatelem nebo jinou osobou určenou k provedení zásilky.

 

8. Zákonná odpovědnost za vady

 

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky a informace pro zákazníky byly vytvořeny právníky dealerské asociace, kteří se specializují na právo IT a jsou neustále kontrolováni z hlediska dodržování právních předpisů. Merchant Association Management AG garantuje právní bezpečnost textů a nese odpovědnost v případě varování. Další informace naleznete na: https://www.haendlerbund.de/de/dienste/rechtssicherheit/agb-service.

III. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 

Zákazník-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů. Lhůta podle věty 1 začíná dnem uzavření smlouvy, pokud jde o:

a) Kupní smlouva ode dne převzetí služby; nebo

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odvolat můžete korespondenčně zasláním písemného odvolání na adresu:

 

Lampenrampe s.r.o.

U Nových lázní 1593

41501 Teplice

Česká republika

IČ: 21257167

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, je povinen bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit prodejcemu službu, kterou od prodejceho obdržel, na své náklady nebo jej předat osobně.

 

Zákazník/spotřebitel musí službu vrátit kompletní, s kompletní dokumentací, nepoškozenou, čistou, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém službu převzal.

 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, pro urychlení vyřízení odstoupení doporučujeme službu doručit na adresu prodejceho spolu s přiloženým písemným odstoupením od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení od smlouvy (není stavu), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

 

Zákazník-spotřebitel odpovídá prodejcemu pouze za snížení hodnoty služby, které vzniklo v důsledku toho, že se zbožím bylo nakládáno jinak, než je nutné vzhledem k jeho povaze a kvalitě nebo v důsledku nedodržení pokynů k provedení zboží. služba.

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodejce neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny částky, které na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal, pokud je technicky možné možné, jinak bankovním převodem na bankovní účet, který zákazník pro tento účel uvede při platbě.

 

Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, prodejce není povinen vrátit přijaté částky spotřebiteli dříve, než mu zákazník-spotřebitel službu vrátí nebo prokáže, že prodejce službu odeslal.

 

Zákazník bere na vědomí, že v případě poskytnutí dárků ke zboží je mezi prodejcem a zákazníkem uzavřena darovací smlouva s tím, že v případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy o dodávce služby, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby. darovací smlouva pozbývá platnosti a spotřebitel je povinen vrátit s vrácenou službou dárky spojené s vrácenou službou, včetně všeho, oč se obohatil. V případě nevrácení těchto hodnot budou tyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení. Není-li možné předmět bezdůvodného obohacení vrátit, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny daru.

Odstoupení v ostatních případech

 

  Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové služby, nemůže-li službu vrátit ve stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí pro:

 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku šetření ke zjištění vady plnění;

 

b) pokud zákazník využil službu před zjištěním vady;

 

c) pokud zákazník svým jednáním nebo opomenutím nezpůsobil nemožnost vrácení služby v nezměněném stavu; nebo

 

d) prodá-li zákazník službu před zjištěním vady třetí osobě, použije-li ji nebo službu při běžném užívání změní; Pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí zákazník prodejcemu částku, která má být vrácena, a prodejce zaplatí náhradu až do výše částky, ve které měl z využití služby prospěch.

 

Neoznámí-li zákazník vadu včas, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

XIII. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny termíny, které se v těchto pokynech často vyskytují.

E-Shop Internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na https://lampenrampe.cz

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Firemní komunikace obvykle e-mailová zpráva nebo SMS odeslaná uživateli za účelem propagace podobných produktů a služeb

Zadání transakce provedené zákazníkem stisknutím odpovídajícího tlačítka „Objednám a platím“ s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace o uživateli, ze kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat

Uživatel Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, je ve většině případů zákazník nebo potenciální zákazník nebo uživatel našich webových stránek, známý také jako „vy“.

Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiné objednávky jménem Správce

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo série operací prováděná s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů v souvislosti s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromažďování, zaznamenávání, strukturování, strukturování, ukládání, přizpůsobování nebo úprava, čtení , kontrola, použití, zpřístupnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, posloupností nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením

Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí osobní údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdravotní stav nebo sexuální život nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů se považují i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby.

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK JE ZÍSKÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME?

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje: jméno a příjmení; Kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo)

Fakturační údaje a bankovní spojení (údaje potřebné pro zaúčtování a platbu zboží)

Poznámka k objednávce; Údaje, které nám poskytujete při komunikaci s námi (zejména vaše dotazy a odpovědi na vaše dotazy, komunikace s vámi)

Přihlášení do uživatelského účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje zadané uživatelem do uživatelského účtu, historie nákupů, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu)

Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména Instagram, Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter) a dále název (přezdívka) vašeho profilu na těchto sociálních sítích a veřejně dostupné informace o vašich profilech, IP adresa

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.

 

2. JAK ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Obecně v době zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k ochraně našich zájmů.

Osobní údaje zpracováváme: po celou dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi a k případnému uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů

po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností

doba zpracování osobních údajů nepřesáhne 5 let od Vaší poslední účasti na schůzce, komunikaci s námi nebo od ukončení kupní smlouvy mezi námi nebo jinou dobu, jde-li o povinnost stanovenou zákonem

V některých případech může doba zpracování osobních údajů pro ochranu našich zájmů činit až 15 let od splnění kupní smlouvy.

 

3. ZA JAKYM ÚČELEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPACOVÁVÁME?

Registrace, založení uživatelského účtu. Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně založením uživatelského účtu v e-shopu a jeho následnou aktualizací. Zřízením uživatelského účtu můžete využívat výhod, které uživatelský účet nabízí. Webové stránky e-shopu. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštěvujete a prohlížíte naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat například IP adresu, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, vašem operačním systému nebo vašem jazykovém nastavení. Tyto informace můžeme shromažďovat prostřednictvím protokolu nebo pomocí souborů cookie nebo jiných technologií sledování. Pravidla pro používání souborů cookie a dalších technologií sledování jsou podrobněji popsána v našich pokynech pro soubory cookie. Realizace smluvního vztahu. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy nebo řádné vyřízení objednávky a s tím související povinnosti. Zkvalitňování dodávek našich služeb, propagace zboží a služeb. Osobní údaje můžeme zpracovávat z veřejně dostupných zdrojů od našich smluvních partnerů a spojovat je s osobními údaji, které jsou nám dobrovolně poskytnuty.

Podnikáme kroky, abychom zajistili, že třetí strany mají ze zákona povoleno poskytovat nám tyto informace. To zahrnuje například demografické informace, IP adresy a soubory cookie. Důvodem je zlepšení poskytování našich služeb a propagace našeho zboží. Personalizovaná reklama. Spolupracujeme se třetími stranami na správě a zobrazování naší reklamy na webových stránkách třetích stran. Soutěže a další propagační akce.

Můžeme provádět průzkumy, soutěže nebo jiné propagační akce na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních médií. Vaše účast v našich kampaních je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a akcí vás můžeme požádat o osobní údaje, jako je vaše jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné informace.

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme ke správě těchto akcí nebo k jinému účelu stanovenému v podmínkách konkrétní akce.

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud nás kontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím sociálních sítí, budeme zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyřízení poptávky.

Přihlaste se k obchodní komunikaci (newsletter). Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, budeme vám na základě vašeho souhlasu zasílat zajímavé informace a nabídky na propagaci našeho zboží a služeb. Pokud si již nepřejete dostávat e-maily, klikněte na odhlašovací odkaz umístěný v patičce každého z našich e-mailů.

Obchodní komunikace pro naše zákazníky (newsletter). Obchodní sdělení můžeme zákazníkům zasílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby, dokud se neodhlásí ze zasílání obchodních sdělení. Díky tomu je snadné se proklikat do každé propagační zprávy, kterou posíláme e-mailem. Telefonní číslo registrovaného uživatele můžeme z důvodu našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby využít i pro účely zasílání obchodních sdělení formou SMS. V takovém případě se uživatel může odhlásit z odběru SMS zasláním krátké zprávy na e-mailovou adresu info@lampenrampe.cz. Proti zpracování vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoli vznést námitku (více v sekci „Vaše práva“).

 

Hodnocení zákazníků. V sekci „Recenze“ na našem webu můžete sdílet své zkušenosti s nakupováním a hodnotit jednotlivé produkty. K vyhodnocení vaší zpětné vazby k jednotlivému zakoupenému zboží můžeme využít další zpracovatele.

Platba kreditní kartou. Pokud nám poskytnete údaje o své platební kartě, nebudeme mít přístup k úplným údajům. Víme jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás zpracovávají platbu.

 

 

4. JAKÁ OPATŘENÍ JSME PŘIJALI K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJů?

Technická opatření. Přijali jsme a zavázali jsme se udržovat vhodná technická opatření s ohledem na současný stav techniky, náklady na implementaci, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování osobních údajů, jakož i různou pravděpodobnost a závažnost riskují pro uživatele všechny oblasti, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů (zejména provoz webových stránek, provoz e-shopu, agenda zaměstnanců, komunikace se zákazníky).

Technická opatření zahrnují:

-pravidelné zálohování uživatelských dat

- Aktualizace antivirových softwarových systémů

-naše data na serverech jsou šifrována

-Přístup do našeho informačního systému, ve kterém jsou zpracovávány osobní údaje, je kontrolován jednotlivými uživateli (našimi zaměstnanci).

 

Organizační opatření. Přijali jsme a zavázali jsme se dodržovat následující opatření:

-naši zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni zachovávat mlčenlivost

-A naši zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních prostředcích včetně zásady ochrany osobních údajů.

 

5. KDY SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI?

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s našimi obchodními partnery (zpracovateli) nebo jinými třetími stranami, pokud to vyžaduje zákon.

 

procesory. Využíváme pouze ověřené zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu a kteří nám nabízejí minimálně stejné záruky, jaké nabízíme my vám. Jedná se výhradně o zpracovatele, kteří pocházejí z Evropské unie nebo ze zemí, které byly deklarovány a uznány za bezpečné, případně ze zemí, se kterými máme uzavřeny standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují vaše osobní údaje na srovnatelné úrovni ochranu jako při použití GDPR. Všichni naši zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a nesmí poskytnuté osobní údaje používat k jiným účelům, než ke kterým jsme je poskytli v souladu s těmito zásadami. Pro každý jednotlivý důvod a účel zpracování osobních údajů jsme uvedli konkrétní zpracovatele.

 

Právní povinnosti. Osobní údaje můžeme předat třetím stranám mimo zpracovatele, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na právní požadavky orgánů veřejné moci nebo na žádost soudu v soudním sporu.

 

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Kde nás můžete kontaktovat? E-mailem na info@lampenrampe.cz nebo na adresu našeho sídla.

Jak rychle reagujeme? Odpovíme vám nejpozději do jednoho týdne. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí ostatních nebo by bylo neúměrné rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, nemusíme vám být schopni vyhovět. Abychom mohli lépe zpracovat vaši žádost, možná budeme muset ověřit vaši identitu.

 

Právo přístupu

Potvrdíme, zda zpracováváme vaše osobní údaje.

Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou tyto údaje zpřístupněny a době zpracování.

Máte právo vědět, zda již bylo právo uplatněno.

Rovněž se předpokládá, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob a reprodukce osobních údajů.

 

Právo na opravu

Má právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů. Některé informace můžete opravit ve svém uživatelském profilu.

Právo na výmaz

Pokud neexistuje jiný důvod pro pokračování ve zpracování těchto údajů, údaje, které jste požadovali, vymažeme nebo anonymizujeme.

 

Právo na omezení zpracování

Pokud se domníváte, že údaje zpracováváme nesprávně, kontaktujte nás. Ať už jde o důvody zpracování nebo jeho rozsah.

 

Právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování

Pokud se na nás obrátíte s žádostí, budeme vás informovat o výsledku. Někdy této žádosti nejsme schopni vyhovět (například pokud již nefunguje e-mailová adresa, ze které jste nám napsali).

 

Právo na přenositelnost

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, předáme na Vaši žádost ve strukturovaném a strojově čitelném formátu jinému správci.

 

Právo vznést námitku

Když zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru uživatelům). Je naší povinností prokázat náš oprávněný zájem. Pokud bude vaše námitka oprávněná, přestaneme osobní údaje zpracovávat.

 

Právo odvolat souhlas

Pokud jste změnili názor, dejte nám prosím vědět. Proti zpracování pro marketingové a obchodní účely lze kdykoli vznést námitku.

 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Nechcete, aby o vás rozhodoval počítač? Respektujeme vaše práva, a proto neprovádíme profilování. Když poskytujeme Službu, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány automaticky.

 

7. ZÁVĚR

Tyto zásady zpracování osobních údajů lze změnit pouze písemně. Uživatelé jsou o tom informováni prostřednictvím našich webových stránek.

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 11.03.2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovně prodejce na adrese sídla společnosti nebo elektronicky na www.lampenrampe.cz. Další informace o společnosti prodejce jsou uvedeny na internetové stránce www.lampenranmpe.cz.


Copyright 2015 - 2024 © lampenrampe.cz