Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Reklamační řád

 

Tento Reklamační řád upravuje konkrétní postup kupujícího i prodávajícího při uplatnění nároků z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží. Reklamační řád vychází z platné právní úpravy.

 

  1. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba činí 24 měsíců. Marným uplynutím této záruční doby odpovědnost prodávajícího za vady zaniká a nelze ji dále účinně uplatnit.
  2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo nedodržením pravidel a zásad správného užívání a údržby.
  3. Reklamační řízení podle tohoto Reklamačního řádu je zahájeno tím, že kupující oznámí prodávajícímu, že jím dodané zboží má vady. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po dodání a rozbalení zboží.   
  1. Kupující je povinen předávané zboží pozorně prohlédnout bezprostředně při převzetí a rozbalení a zjistí-li závadu, ihned pořídí její fotodokumentaci. Z fotodokumentace musí být závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci je nutné pořídit ihned po rozbalení zboží a před jejich instalací. Prodávající neuzná reklamaci zboží, u kterého byla závada zdokumentována až po montáži zboží. 
  2. Reklamace je řádně uplatněna pouze tehdy, pokud kupující přesně označí vadu, kterou namítá a nárok, kterého se reklamací domáhá.
  3. Prodávající po převzetí reklamace od kupujícího včetně fotodokumentace posoudí reklamovanou vadu. Prodávající má na vyřízení reklamace dobu 30 dnů od řádného uplatnění reklamace, nedohodne-li se s kupujícím jinak. 
  4. Prodávající je povinen kupujícímu písemně potvrdit převzetí reklamace.
  5. Jestliže prodávající reklamaci neuzná na základě kupujícím zaslané dokumentace, vyžádá si další podklady. Nelze-li reklamaci posoudit z dodané dokumentace, je kupující povinen reklamované zboží předložit prodávajícímu.
  6. Prodávající je oprávněn reklamaci uplatněnou v záruční době odmítnout v případě, že:

             -           reklamované zboží není kompletní,

             -           reklamované zboží bylo smontováno před pořízením fotodokumentace,

             -           kupující nepředloží nákupní doklad o pořízeném zboží

             -           kupující neoznačí vadu, kterou namítá a nárok, kterého se reklamací domáhá,

             -           reklamace se týká dodání jiného zboží, než-li původní objednávka

                         (např. rozdílů v typu rozměru, barvě apod.),

             -           kupující nedodržel pokyny uvedené v návodu pro montáž a údržbu zboží.

             -           reklamace byla uplatněna opožděně až poté, co kupující přes zjištění vady zboží                             dále užíval, došlo k prohloubení vady či znehodnocení zboží a nelze tak zjistit původní                            charakter a rozsah vady.  

      10. Uzná-li prodávající reklamaci, hradí náklady na pořízení nového zboží a jeho dopravu kupujícímu.

      11. Neuzná-li prodávající reklamaci, ale trvá-li kupující na dodání nového zboží, jde o novou     objednávku kupujícího. V takovém případě kupující nese náklady na pořízení nového zboží.

      12.  Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba od převzetí nového zboží.

Copyright 2015 - 2024 © lampenrampe.cz